لینک مستقیم بررسی اثر بخشی آموزش تیپ های شخصیتی مایرز بریگز بر رضایت زناشویی در دانشجویان

بررسی اثر بخشی آموزش تیپ های شخصیتی مایرز بریگز بر رضایت زناشویی در دانشجویان
کلمات کلیدی:رضایت زناشویی ,بهزیستی روانی , تیپ شخصیتی مایرز بریگز

در این پژوهش که به منظور دانشگاه پیام نور (مذکر و مؤنث) پرداخته شده است. جمعیت آماری کلیه ­ی دانشجویان متأهل (مؤنث و مذکر) دانشگاه پیام نور است که در سال 1391-1390 مشغول به تحصیل بوده ­اند و حجم نمونه ­ی آماری در این پژوهش 250 نفر است که از بین دانشجویان متأهل انتخاب شده­اند.

طرح پژوهش از نوع آزمایشی و گروهی بوده و نمونه­ ی موردنظر به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده ­اند

تجزیه و تحلیل داده­ ها با کمک آمار توصیفی و تحلیل واریانس انجام شد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش.... 1

1-1- مقدمه.. 1

2-1- بیان مسئله.. 4

3-1- اهداف پژوهش.. 12

4-1- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 12

5-1- اهداف پژوهش.. 14

6-1- فرضیات پژوهش.. 14

6-1- تعاریف عملیاتی و نظری.. 15

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش.... 10

1-2- کیفیت زندگی.. 10

2-2- ارزیابی کیفیت زندگی.. 13

3-2- کیفیت زندگی زناشویی.. 14

4-2- رضایت زناشویی.. 15

5-2- خوشبختی در زندگی زناشویی و سلامت روان.. 17

1-5-2- خوشبختی در زندگی زناشویی و سلامت روان.. 18

6-2- خانواده ـ سلامت روان ـ رضایت زناشویی.. 19

7-2- رضایت روابط زناشویی در ازدواج.. 30

8-2- تعریف تعرض جنسی.. 30

9-2- تعریف عام رضایت.. 31

10-2- تعریف خاص رضایت (تماس جنسی).. 31

11-2- بهداشت روانی یا سلامت روان.. 33

12-2- تعریف سازمان جهانی.. 35

13-2- اهمیت بهداشت روان.. 36

14-2- علل افزایش شیوع بیماری های روانی.. 37

15-2- بیماری های روانی،علل و انواع.. 38

16-2- سلامت روان در پرتو پای بندی به آموزه های دینی.. 39

17-2- دین باوری و سلامت روان.. 40

18-2- امنیت روانی و سلامت روان، در پرتو یاد خدا.. 41

19-2- آثار شکرگزاری بر سلامت روان.. 42

20-2- توکل و سلامت روان.. 43

21-2- بهداشت روانی در نظام خانواده.. 44

22-2- بهداشت روانی در سنین و مراحل مختلف رشد.. 45

23-2- بهداشت روانی در دوره نوجوانی:.. 48

24-2- بهداشت روانی در دوره بزرگسالی.. 51

25-2- بهداشت روانی در دوره پیری.. 52

26-2- تعریف رضایت.. 53

1-27-2- پیدایش رضایت.. 53

2-27-2- ابعاد رضایت.. 55

3-27-2- عوامل مؤثر در رضایت زناشویی.. 56

4-27-2- رضایت از زندگی زناشویی.. 56

5-27-2- عوامل مؤثر در رضایتمندی زناشویی.. 57

28-2- ازدواج.. 61

29-2- تشکیل خانواده.. 63

30-2- مهمترین عوامل برای ازدواج های موفق.. 64

1-30-2- سازگاری زناشویی و سلامت روان.. 68

31-2- پیشینه بررسی ارتباطات زناشویی.. 69

32-2- پیشینه پژوهش در ایران.. 72

فصل سوم: روش اجرای پژوهش.... 74

1-3- جامعه آماری پژوهش.. 74

2-3- نمونه پژوهش.. 74

3-3- روش نمونه گیری.. 74

4-3- ابزار پژوهش.. 74

1-4-3- پرسشنامه ی رضایت زناشویی ENRICH.. 74

2-4-3- بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه ENRICH.. 77

3-4-3- روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH.. 78

4-4-3- پرسشنامه سلامت عمومی (GHO) گلدبرگ.. 79

5-4-3- روش نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومی.. 83

6-4-3- اعتبار و روایی پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ).. 84

5-3- طرح پژوهش.. 86

6-3- روش اجرا.. 86

7-3- روش تجزیه و تحلیل داده.. 87

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها. 89

1-4- مقدمه.. 89

2-4- آمار توصیفی.. 90

3-4- آماراستنباطی.. 99

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری... 104

1-5- بحث و نتیجه گیری.. 104

2-5- محدودیتهای پژوهش.. 104

3-5- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده.. 106

فهرست منابع و مآخذ.. 108

الف) منابع فارسی.. 108

ب) منابع انگلیسی.. 109

ضــمائــم.. 129

الف) پرسشنامه سلامت عمومی GHQ – 28. 129

ب) پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH.. 132

ج) کلید پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH.. 136

د) Spss. 140

Abstract149

فهرست جداول

جدول 1-3- همبستگیهای بین زیرمقیاسها و مقیاس کلی GHQ 82

جدول 2-3- جدول نمرات برش مقیاسهای پرسشنامه سلامت عمومی 83

جدول1-4- فراوانی تحصیلات. 90

جدول2-4- فراوانی مدت ازدواج. 91

جدول3-4- فراوانی سن. 93

جدول4-4- آمارتوصیفی زیرمقیاسهای رضایت زناشویی. 95

جدول5-4- آمارتوصیفی زیرمقیاسهای سلامت عمومی. 97

جدول6-4- آزمون پیرسون. 99

جدول7-4- آزمون پیرسون. 99

جدول8-4- آزمون پیرسون. 100

جدول9-4- آزمون پیرسون. 101

جدول10-4- آزمون پیرسون. 101

جدول11-4- رگرسیون چندگانه متغیرها. 102

فهرست نمودار

نمودار1-4- تحصیلات. 91

نمودار2-4- مدت ازدواج. 92

نمودار3-4- سن پاسخگویان. 94

نمودار4-4- هیستوگرام رضایت زناشویی. 96

نمودار5-4- هیستوگرام سلامت عمومی. 98

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق):دانلود جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق) ، دانلود ، جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق) ، دانلود جزوه ، زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق) رشته فقه والهیات ، فروشگاه اینترنتی کوثر، فروشگاه اینترنتی ، فروشگاه کوثر ، کسب درآمد اینترنتی ، کسب درآمد از اینترنت ،همکاری در فروش فایل ، سیستم فروشگاه دهی ، کارافرینی ،کسب و کار، کارافرینی وکسب درام

مبانی نظری آلودگی صوتی:آلودگی صوتی,مبانی نظری آلودگی صوتی (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری آلودگی صوتی

ایجاد ته رنگ مشکی بر روی کالای ابریشمی توسط رنگزای گیاهی / دندانه فلزی:ته رنگ مشکی,کالای ابریشمی, رنگزای گیاهی ,دندانه فلزی,رنگزای طبیعی , زاج سفید ,زاج سبز ,زاج سیاه, بی کرومات پتاسیم,پروژه,پژوهش,جزوه,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

تمرین حل شده مکانیک سیالات:مکانیک,سیالات,مکانیک سیالات,تمرین حل شده مکانیک,تمرین مکانیک سیالات,تمرین حل شده,تمرین حل شده مکانیک سیالات

پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS):پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS),پرسشنامه ,تحمل پریشانی هیجانی, (DTS)

پاورپوینت کشش قیمتی عرضه چیست:پاورپوینت کشش قیمتی عرضه چیست,دانلود پاورپوینت کشش قیمتی عرضه چیست,پاورپوینت رایگان کشش قیمتی عرضه چیست,دانلود پاورپوینت رایگان کشش قیمتی عرضه چیست,پاورپوینت تعریف کشش قیمتی عرضه,دانلود پاورپوینت تعریف کشش قیمتی عرضه,دانلود کشش قیمتی عرضه چیست,کشش قیمتی عرضه چیست!@#,تحقیق کشش قیمتی عرضه چیست,دانلود تحقیق کشش قیمتی عرضه چیست,پروژه کشش قیمتی

توطئه قتل نادرشاه:توطئه قتل نادرشاه,نادرشاه افشار,توطئه قتل,توطئه قتل نادرشاه,تحقیق توطئه قتل نادرشاه,پژوهش توطئه قتل نادرشاه,دانلود تحقیق توطئه قتل نادرشاه,دانلود پژوهش توطئه قتل نادرشاه,پروژه,تحقیق,مقاله,پژوهش,پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 85:آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 85,,این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی اکسیر در سال 85 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا 1985:پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا 1985,پرسشنامه ,ویژگی های شخصیتی, مک کری و کاستا 1985

پاورپوینت انواع نمای شیشه ای ساختمان:شیشه,نمای شیشه ای,پاورپوینت انواع نمای شیشه ای ساختمان ,دانلود پاورپوینت انواع نمای شیشه ای ساختمان ,انواع نمای شیشه ای ساختمان ,خواص مطلوب نمای شیشه ای,نمای یونیتایز,ساختمان‌های شیشه‌ای جهان,مشهورترین ساختمان‌های شیشه‌ای جهان ,شیشه اسپایدر,نمای فریم لس,نمای کرتین وال شیشه ای,شیشه سکوریت,نمای شیشه ای ضد زلزله,طراحی نما با شیشه,